Tekstikoko: A A A A

Lähiradio Logo
Periaateohjelma

Kansan Radioliiton periaateohjelma 

 - toiminta-ajatus, arvot, visio, strategia ja tavoitteita

 

Toiminta-ajatus – miksi olemme olemassa

 

Kansan Radioliitto toimii käytännön sananvapauden ja viestintädemokratian laajentamiseksi sähköisessä joukkoviestinnässä. Tuemme vähäosaisten väestöryhmien äänen kuulumista mediassa ja koko yhteiskunnassa. Edistämme mediakriittistä keskustelua, otamme kantaa viestintäpoliittisiin ratkaisuihin sekä kehitämme yhteisö- ja kansalaisradiotoimintaa.

Toimimme

1)     Viestinnän kuluttajajärjestönä, kuuntelijoiden ja katselijoiden äänenvoimistajana, joka kiinnittää huomiota median sisältöön, erityisesti uutis-, ajankohtais- ja asiaohjelmien asemaan ja laatuun. Haluamme kansan äänen kuuluviin, haluamme laatujournalismia. Kannustamme ohjelmatoimintaa, joka tuo olennaista tietoa, suhtautuu kriittisesti vallanpitäjiin ja esittää tavallisten kansalaisten näkökulmia.

2)     Toimimme viestintäpoliittisena järjestönä sananvapauden ja viestintädemokratian kehittämiseksi, joukkoviestinnän keskittymistä, kaupallistumista ja rahavaltaista yksityistämistä vastaan. Annamme tukemme julkisen palvelun Yleisradion kehittämiselle ihmisten palvelijana. Samalla kannatamme kansalaisaktiviteettiin perustuvaa radio- ja tv-toimintaa sekä kansalaisjournalismia. Sananvapaus on turvattava myös digitaalikanavilla.

3)     Kehitämme yhteisö- ja kansalaisradiotoimintaa, jonka tarkoituksena on edistää jokaisen sananvapautta  käytännössä sekä kehittää kansalaisjärjestöjen ja vähemmistöjen omaehtoista viestintää. Edistämme näitä tavoitteita toimiluvan haltijana Helsingin Lähiradiossa ja  aluejärjestömme kautta Radio Robin Hoodin taustayhteisössä Turussa. Yhteisö- ja kansalaisradiotoiminnan kehitysmahdollisuudet on turvattava radiotoiminnan siirtyessä digitaaliaikaan myös valtakunnallisesti.

4) Toteutamme toiminnallista mediakasvatusta kaiken ikäisille väestöryhmille yhteisö- ja kansalaisradiotoiminnan kautta. Omaehtoinen ohjelmatoiminta paitsi lisää ihmisten toimintakykyä sähköisessä viestinnässä samalla vahvistaa ja voimauttaa ihmisiä sosiaalisesti ja emotionaalisesti ja siten ehkäisee syrjäytymistä yhteiskunnassa.


Arvot - suuntaviittojamme

Kansan Radioliitto pitää toimintaansa ohjaavina erityisesti seuraavia arvonäkökohtia:

·       Jokaisen sananvapauden edistäminen käytännössä.

·       Ihmisten kehitys-, toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen riippumatta varallisuudesta, sosiaalisesta asemasta, sukupuolesta, ihonväristä ja iästä.

·       Demokratia-, hyvinvointi- ja viestintävajeesta kärsivien auttaminen viestintäasioissa.

·       Vähemmistöryhmien ihmisoikeuksien ja tasa-arvon edistäminen.

·       Toiminnallisen viestintäkasvatuksen aktiivinen tarjoaminen toiminnassamme, omilla kanavillamme.

·       Yhteistyöhalu erilaisten ihmisten, ryhmien ja yhteisöjen kanssa.

·       Kansainvälisen yhteistyön ja ystävyyden edistäminen.


Visio – tulevaisuuden näkymme  

Kansan Radioliiton toiminta kehittyy ja laajenee; saamme lisää henkilö- ja yhdistysjäseniä; viestintäpoliittinen vaikutuksemme kasvaa. Teemme yhteistyötä samaan suuntaan toimivien kansalaisjärjestöjen ja -liikkeiden kanssa.

Edistämme paikallista ja valtakunnallista yhteisö- ja kansalaisradio- ja -tv-toimintaa. Tuemme myös yhteisö- ja kansalaistelevisio-ohjelmiston syntyä internetissä.

Aiempaa useammat ihmiset, järjestöt ja ryhmät ryhtyvät sisällöntuotantoon, omien ohjelmien tekoon, kansalaisjournalismi laajenee maassamme. Ohjelmia on yhä enemmän kuultavana internetissä. Nettisivumme tukevat toimintaamme monipuolisesti

Kansainvälinen yhteistyömme laajenee niin kuuntelija- ja katselijajärjestötoiminnan kuin yhteisöradiotoiminnan alueilla. Osallistumme laajoihin kansainvälisiin hankkeisiin yhteisömediatoiminnan, viestintäkasvatuksen, viestintädemokratian ja sananvapauden kehittämiseksi.

  

Strategia - toimintalinjamme

Mediakriittisen keskustelun edistämisessä

·       tuemme erityisesti kriittistä asiajournalismia sekä kansan äänen kuulumista radiossa ja televisiossa, vaadimme monipuolisuutta ja laatua valtamedialta

·       toimintamuotoinamme ovat mm. keskustelu- ja koulutustilaisuudet, kannanotot, julkaisut, nettisivu, sosiaalinen media, alustaja- ja asiantuntijapalvelu sekä yhteistyö viestintätutkimuksen kanssa

·       liitto on jäsenenä eurooppalaisessa kuuntelija- ja katselijajärjestössä European Alliance of Listeners' and Viewers' Associations EURALVA:ssa  


 Viestintäpoliittisena järjestönä

·       otamme kantaa ja annamme lausuntoja viestintäpolitiikasta ja joukkoviestintää koskevista lainsäädäntöhankkeista  kiinnittäen erityistä huomiota yhtäältä julkisen palvelun yleisradiotoiminnan asemaan ja toisaalta yhteisö- ja kansalaismedian asemaan

·       teemme selvityksiä, ehdotuksia ja aloitteita sekä esittää kannanottoja viestintäpolitiikasta ja joukkoviestinnän sisällöstä.

·       teemme yhteistyötä mediakriittisten ja mediakasvatuksellisten järjestöjen ja tutkijoiden kanssa

·       harjoitamme käytännöllistä, toiminnallista mediakasvatustoimintaa

·       vahvistamme vuorovaikutuksellista viestintäkulttuuria yhteiskunnassa


  Kansalais- ja yhteisöradiotoiminnan edelläkävijänä

·       kehitämme kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, järjestöjen ja liikkeiden ulkoista ja sisäistä viestintää

·       laajennamme ihmisten ja ryhmien käytännön sananvapautta ja itsensä ilmaisun mahdollisuuksia

·       tarjoamme aktivoivan tavan joukkoviestintä- ja mediataitojen oppimiseen eri ikäisille ja erilaisen koulutustaustan omaaville ihmisille

·       annamme kanavan vähemmistökulttuurien tai kulttuurivähemmistöjen omaehtoiseen viestintään

·       jatkamme toimiluvan haltijana Lähiradiossa Helsingissä ja liiton Turun aluejärjestö järjestöjäsenenä Turun Lähiradioyhdistyksessä eli Radio Robin Hoodin toimiluvanhaltijayhdistyksessä

·        painotamme omassa toiminnassamme erilaisten väestöryhmien ja järjestöjen mahdollisuuksia yhteisö- ja kansalaisradiotoimintaan ja kansalaisjournalismiin.

·       tarjoamme myös sosiaalisista tai terveydellisistä ongelmista kärsiviin väestöryhmiin kuuluville mahdollisuuksia käytännön sananvapauden ja mediataitojen laajentamiseen ja sitä kautta omien toimintaedellytystensä vahvistamiseen ja monipuolistamiseen

·       liitto on jäsenenä kansainvälisessä yhteisöradioliitossa World Association of Community Radio Broadcasters AMARC:issa

                  Tavoitteitamme

 Kansanvaltainen, jokaisen sananvapautta lisäävää joukkoviestintä ja viestintäpolitiikka tavoittelee muun muassa seuraavia asioita: 

·       Julkisen palvelun radio- ja tv-toiminnalla tulee olla keskeinen sija maamme sähköisessä mediakentässä.  Sitä täydentämään tarvitaan kansalaisaktiviteettiin perustuvia yhteisö- ja kansalaismedioita.  Myös kaupallisen radio- ja tv-toiminnan uutis- ja ajankohtaisohjelmis­sa tulee toimiluvissa edellyttää ja käytännössä toteuttaa sisällöllinen monipuolisuus ja kansalaiskeskustelu.

·       Julkisen palvelun Yleisradion asema tulee turvata ja antaa sille journalistinen vapaus yksipuolistavista kaupallisista ja poliittisista rajoituksista. Laaduk­kaiden asiaohjelmien toimitustyön edellytyksiä tulee kehittää.

·       Ohjelmissa ja toimitustyössä tulee etusijalla olla tavallisten kansalaisten ja väestöryhmien näkökulmat.  Uutis- ja asiaohjelmissa ei tule kaihtaa ja pelätä kriittisyyt­tä vallankäyttäjiä kohtaan.  Jo ennen päätöksentekoa tulee selvittää ja tuoda esiin eri ratkaisuvaihtoehtojen vaikutuksia.

·       Monipuolisen, ta­sokkaan ja ihmisläheisen ohjelmiston luomiseen tarvitaan eloa ja iloa, uteliai­suutta ja uskallusta.  On uskallettava kyseenalaistaa valtaeliitin näkökulma politiikan vaihtoehdottomuudesta.  Toimittajakunnan ja kansalaisten välillä tarvitaan myös uusia vuorovaikutuksen muotoja. Laatujournalismin ja kansalaisjournalismin välillä ei ole ylittämätöntä raja-aitaa.

·       Mediakasvatusta ja me­diakritiikkiä tarvitaan lisää. Joukkoviestintää itseäänkin tulee arvioida.

·       Radio ja tv voivat antaa ihmisille laadukkaita kulttuuri- ja taide-elämyksiä heidän asuinpaikastaan riippumatta.  Myös viihde voi olla korkeatasoista, rentouttavaa ja joskus myös aktivoivaa.  Urheiluohjelmat voivat parhaimmillaan edistää penkkiurheilun lisäksi myös liikuntaa ja kansainvälistä vuorovaikutusta ja ymmärtämystä.

·       Radio- ja tv-toiminnan yhä laajentunut kaupallistuminen on ongelmallista oh­jelmiston monipuolisuuden  ja ohjelmien kriittisyyden tavoitteiden kannalta.  Mainosrahoituksen tuoma yleisölukujen ylikorostus aiheuttaa kilpailevien kanavien samankaltaistumista ja viihteellistymistä koko joukkoviestinnässä.

·       Koska yksityinen pääomistaja voi periaatteessa käyttää hallitsemiaan radio- ja tv-kanavia tai lehtiä myös omien yhteiskunnallisten ja poliittisten mieltymystensä edistämiseen, radio- ja tv-toiminnan toimilupaehdoissa tulee olla journalistinen monipuolisuusvelvoite ja varsinkin alueellisten kanavien omistuspohjan  monipuolisuus tulee turvata toimilupapolitiikalla.

·       Kansan Radioliitto pitää tärkeänä kansalaisten aktiivisuuteen perustuvaa yhteisö- ja kansalaisradio- ja -tv-toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti.  Tällaiset mielipidemediat voivat vahvistaa sananvapautta ja ihmisten omakohtaista osallistumista.  Ne voivat antaa erilai­sille kansalaisjärjestöille ja vähemmistöryhmille kanavan näkemystensä esille­tuontiin.  Yhteisö- ja kansalaisradiotoiminta on samalla omaehtoista viestintä­kasvatusta, jota tulee lisätä ja kehittää myös erilaisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuksessa.

·       Yhteisö- ja kansalaisradiotoiminta ansaitsee julkista toimintatukea siinä missä moni muukin yleishyödyllinen kulttuuri- ja viestintätoiminta. Tämä vaatimuksemme on saanut tukea myös Euroopan neuvoston sekä Euroopan unionin päätöksissä.

·       Liiton tavoitteena on myös valtakunnallisen yhteisö- ja kansalaisradiokanava.

Liittokokous 31.3.2014

 
Lopuksi

Keskustelu ohjelmassa käsitellyistä asioista ja näkökohdista jatkuu. Toimintaamme ja ohjelmiamme kehitetään jatkuvasti. Lähetä mielipiteesi postitse, puhelimitse tai sähköpostilla. Kansan Radioliitto, Hämeentie 32, 00530 Helsinki, p. 09 7013300, lahi.radio@kara.inet.fi